سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پروانه خانیا – کارشناسی ارشد جغرافیا، دانشگاه اصفهان

چکیده:

مطالعه و شناخت تحلیلی نقش وقف در تشکل فضاهای عمومی شهری ضمن ریشهیابی مفاهیم وقف، چهارچوب مناسبی را برای بررسی نقش وقف و یک مجموعه وقفی در تشکل فضای عمومی شهری فراهم آورده است. برخی فضاهای وقفی از جمله اصلیترین و مهم ترین اجزای عناصر کالبدی یک شهر هستند و رابطه ی نزدیکی بین ماندگاری و موقوفه بودن آن ها وجود دارد سوای ارزش های بسیار والای مذهبی، اجتماعی و اقتصادی نهفته در فرهنگ غنی وقف، تاثیر آن در تشکل و تولید فضاهای عمومی و کالبدی شهری، یکی از موضوعات مهم در پژوهش شهرسازی می باشد.هدف از این تحقیق ایجاد یک چهارچوب نظری به منظور فراهم ساختن یک روش تحلیل مناسب جهت بررسی نقش وقف در تشکلفضاهای عمومی شهری از طریق مطالعات نظری در تعمیق بخشیدن به آن با انجام مطالعه مجموعههای وقفی است. معرفی این نظام حقوقی و اقتصادی در طی ۱۴ قرن در اسلام جایگاه ویژهای به این سنت حسنه داده که در نتیجهگیری نهایی این تحقیق نمودی از عدالت اجتماعی و صلح همراه با فقرزدایی که با همکاری اجتماعی صورت گرفته است توصیه شده و پیشنهاداتی جهت حفظ و تداوم این سنت . ارائه گردیده است