سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حسن نامی – رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

چکیده:

با توجه به تحولات به وقوع پیوسته در منطقهی خلیج فارس بیانگر پیوستگی بیش از پیش و فشرده بین امنیت کشورهای حاشیهی خلیج فارس با امنیت جهانی خواهد بود. بنابراین برای تأمین امنیت منطقه میبایست نظامی مبتنی بر منافع مشترک منطبق با جهانی- شدن اقتصاد شکل گیرد. بر اساس این رویکرد جزایر و کرانههای جنوبی ایران گرانیگاه ارزآوری و تأمین امنیت برای کشور محسوب میشود. جزیرهی قشم در میان جزایر ایرانی خلیج فارس و تنگه هرمز به دلیل موقعیت قرارگیری و فاصلهی کم آن با کرانههای شمالی خلیج فارس و تنگه هرمز از جایگاه ارزندهای برخوردار میباشد. از این رو در این مقاله ضمن برشمردن کارکرد و ویژگیهای استراتژیک و حساسیت بالای جزیرهی قشم، تأثیرات آن را در کارکرد ژئواکونومیکی مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که جزیره قشم دارای ویژگی ممتازی بوده و دارای هر دو کارکرد استراتژیک و ژئواکونومیک میباشد. از این رو راهکار اصلی برای انطباق بیشتر این کارکردها اعمال یک مدیریت یکپارچه بر اساس منافع مشترک اقتصادی، زیست محیطی میباشد.