سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا جامعی – دکترای حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردستان
محمدجواد کاشکی – کارشناس ارشد حسابداری، علوم و تحقیقات کرمانشاه
سارا شجاع رستگاری – کارشناسی ارشد حسابداری، علوم و تحقیقات کرمانشاه

چکیده:

هدف از انجام بررسی حاضر این است که به مقایسه کارآیی ضریب P/E و P/B در تعیین بازده سهام مؤسسات ارائه دهنده خدمات مالی در بازار اوراق بهادار تهران بپردازیم. زیرا مطالعات نشان می دهد که این دو رابطه تنگاتنگی با هم دارند و به سوی اهداف یکسانی در حرکت هستند و به عنوان اجرای نظام مالی با همدیگر همپایائی دارند. بررسی حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی و از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک پژوهش میدانی می باشد. جامعه آماری کلیه مؤسسات ارائه دهنده خدمات مالی در بازار اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ می باشد که شامل ۷ بانک (بانک پارسیان، بانک اقتصاد نوین، بانک کارآفرین، بانک سینا، بانک ملت، بانک صادرات ایران و بانک تجارت) و ۴ لیزینگ (ایران، صنعت و معدن، خودروغدیر، رایان سایپا) و ۱۰ سرکت سرمایه گذاری (آتیه دماوند، مهمن، بوعلی، توسعه صنعتی، سایپا، سپه، صنعت بیمه، صنعت و م عدن، گروه بهشهر، ملی) بوده با توجه به داده های عینی موجود و با استفاده از آزمونهای آماری همبستگی و رگرسیون و خروجی های SPSS به مقایسه توانایی ضریب P/E و P/B در تعیین بازده سهام مؤسسات ارائه دهنده خدمات مالی در بازار اوراق بهادار تهران پرداخته شد که نتایج بدست آمده نشان می دهد نسبت P/B در تعیین بازده سهام مؤسسات ارائه دهنده خدمات مالی از کارآیی لازم برخوردار می باشد و نسبت P/E در تعیین بازده سهام مؤسسات خدمات مالی از کارآیی لازم برخوردار نیست و بین کارآیی نسبت P/E و P/B در تعیین بازده سهام مؤسسات ارائه دهنده خدمات مالی در بازار اوراق بهادار تهران با یکدیگر تفاوت قابل م لاحظه ای وجود دارد.