سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رحیم قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد
اسماعیل چمنی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر اختلاط پسمانده کمپوست قارچ و ورمیکمپوست ،۵+۱۵ ،۲٫۵+۱۷٫۵ ،۰+۲۰ ،۰+۰ ۷٫۵+۲٫۵ و ۰ ،۱۵+۵ ،۱۲٫۵+۷٫۵ ،۱۰+۱۰ ،۷٫۵+۱۲٫۵ و۲۰+۰ در بستر کشت برعمرپس از برداشت گل شاخه بریدهداوودی(Dendranthemagrandiflora رقم چینیتاصورت گرفت. محیط کشت پایه معمول (شاهد) مخلوطی از ۷۰ درصد خاک زراعی و ۳۰ درصد شن (حجمی/حجمی) بود. تیمارها شامل اختلاط پسمانده کمپوست قارچ، ورمیکمپوست و۸۰ درصد محیط کشت پایه بود. آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی با ۱۰ تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۸۹ انجام شد. همه گلهای تیمار شده در پس از برداشت دارای کلروفیل بیشتری در مقایسه با شاهد بودند. که در تمام اندازهگیریها نتایج معنی داری را نشان دادند. بیشترین مقدار کلروفیل در تمام اندازه- گیریها به ترتیب از اختلاط ۱۲٫۵ و ۷٫۵ درصد پسمانده کمپوست قارچ و ورمیکمپوست حاصل شد. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین طول عمر گل به ترتیب از بسترهای حاوی اختلاط ۷٫۵ و ۱۲٫۵ درصد پسمانده کمپوست قارچ و ورمی- کمپوست و اختلاط ۲٫۵ و ۱۷٫۵ درصد پسمانده کمپوست قارچ و ورمیکمپوست بدست آمد