سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه نورمحمدزاده – کارشناسی ارشد، مهندسی مواد و متالورژی ، دانشکده مهندسی، دانشگاه فرد
سید مجتبی زبرجد – دانشیار گروه مواد و متالورژی ،دانشگاه فردوسی مشهد
سید عبدالکریم سجادی – دانشیار گروه مواد و متالورژی ،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

استحاله مارتنزیتی متاثر از تنش (Stress-Induced Martensitic) شدیدا وابسته به دماست و نرخ کرنش با تاثیر مستقیم بر دمای ماده، نقش مهمی در تعیین رفتار سوپر الایتیک بازی می کند. د رتحقیق حاضر منحنی های تنش-کرنش سیم حافظه دار NiTi، به منظور بررسی رفتار سوپر الاسیتک در نرخ های کرنش مختلف مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور آزمون کشش د رمحدوده نرخ کرنش ۰/۰۰۶min تا ۱/۲min و دامنه کرنش ۱۰% ، د ردمای اتاق انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش نرخ کرنش ، ناحیه تنش ثابت در مرحله بارگذاری به سمت بالا جابجا می شود و ناحیه تنش ثابت د رمرحله باربرداری ابتدا به سمت پایین و سپس به بالا جابجا مب گردد. همچنین با افزایش نرخ کرنش، کرنش دائمی افزایش و کرنش سوپرالاستیک ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت.