سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نسیم برازش – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
عبدالرضا سروقدمقدم –

چکیده:

روش های مختلف ایجاد خروج از مرکزیت، ممان اینرسی جرمی متفاوتی را موجب می شوند. در این تحقیق برای بررسی تاَثیر نحوه محاسبه این پارامتر، خروج از مرکزیت به سه روش مختلف ایجادشده است و ممان اینرسی جرمی متناسب با هر روش محاسبه شده است. اثر تغییرات ممان اینرسی جرمی بر شاخص نسبت فرکانسی که یکی از پارامترهای موثر در رفتار سازه های پیچشی می باشد ، به ۴ روش مختلف محاسبه شاخص نسبت فرکانسی بررسی شده است . مشاهده می شود که نحوه ایجاد خروج از مرکزیت در مقدار ممان اینرسی جرمی و شاخص نسبت فرکانسی تأثیر زیادی دارد