سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالحسین بغلانی – استادیاران دانشگاه صنعتی شیراز
علی جوهری –
مهدی احمدی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی CFRD ازجمله سدهای رایج درکشور بوده که این امر بواسطه عملکرد خوب درمقابل زلزله و تطبیق با شرایط موجود درکشور می باشد دراین مقاله تلا ششده تا تاثیر نحوه اتصال رویه بتنی به بدنه سنگریز برروی پاسخ لرزه ایاین سدها درحالت ها یمخزن خالی و مخزن پرمورد بررسی قرارگیرد برای این منظور سدCFR گلورد واقع دراستان مازندران توسط نرم افزار ANSYS مدل و تحت مولفه افقی زلزله کجور فیروزآباد انالیز دینامیکی خطی تاریخچه زمانی شده است مدلسازی اتصال اصطکاکی رویه بتنی به بدنه سنگریزه ای سد با استفاده از المان فصل مشترک که با سختی برشی های متفاوت انجام شده است جابجایی ها و تنشها درحالت های مخزن خالی و مخز پر مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته است.