سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عادل محمودی – دانشگاه شهید چمران،
ابراهیم حاجی دولو – دانشگاه شهید چمران،
سعید نمازی – دانشگاه شهید چمران،
رضا کیانی نژاد – دانشگاه شهید چمران،

چکیده:

در مقاله حاضر طرح جدیدی برای نحوه اتصال منبع انبساط به مخزن اصلی روغن ترانسفورماتور توزیع ارائه شده و تاثیر این طرح بر انتقال حرارت و خنک کاری ترانسفورماتور توزیع ب هصورت تجربی بررسی شده است.خنک کاری ترانسفورماتور نقش مهمی در کارایی الکتریکی و عمر آن ایفا م یکند. یکی از عوامل مهم در خنک کاری ترانسفورماتور طراحی مناسب بدنه ترانسفورماتور و نحوه اتصال آن به منبع انبساط روغنبوده که تأثیر مستقیم بر انتقال حرارت و خنک کاری ترانسفورماتور دارد. برای تعیین تاثیر نحوه اتصال منبع انبساط به مخزن اصلی روغن بر میزان خنک کاری ترانسفورماتور آزمای شهای تجربی بر روی دو ترانسفورماتور با رنگ های سفید، انجام گرفته و دمای روغن درون آ نها در شرایط یکسان بار الکتریکی و دمای % محیط اندازه گیری شده است. آزمایش ها برای حالت ۸۴تلفات نامی ترانسفورماتور، انجام گرفته تا تأثیر نحوه اتصال منبع انبساط به مخزن اصلی روغن بر میزان خنک کاری ترانسفورماتور مشخص گردد