سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سمکو قلعه شاخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
اسماعیل چمنی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی
بهروز اسماعیل پور – استادیار گروه باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی
محمود محبی – مدیر گروه و مدرس گروه علوم زراعی و باغی واحد علمی کاربردی جهادکشاورزی ز

چکیده:

آزمایشی به منظور بررسی تأثیر غلظت های مختلف نانو سیلور (در سطوح ۵ و ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ میلی مولار) بر عمرگلجایی و برخی صفات کیفی گل بریدنی لیزیانتوس در آزمایشگاه پس از برداشت گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۵ تکرار در سال ۱۳۸۹ انجام گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادها نشان داد که تاثیر تیمار نانوسیلور بر عمر گلجایی در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار بود. نتایج همچنین نشان داد که نانوسیلور به طور معنی داری (در سطح احتمال ۱ درصد) وزن تر گل را در همه روزها تحت تاثیر قرار داد. مقایسه میانگین دادها نیز نشان داد که تیمار ۲۰ میلی مولار نانوسیلور عمر گلجایی گلهای بریده لیزیانتوس را به طور معنی داری (با احتمال ۵ درصد) نسبت به شاهد و بقیه تیمارها افزایش داد. در هر صورت، نانوسیلور در غلظت ۲۰ میلی مولار به طور معنی داری میزان جذب محلول و وزن تر گل ها را در مقایسه با شاهد و سایر تیمارها افزایش داد.