سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سمکو قلعه شاخانی – دانشجویان کارشناسی ارشد باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبی
اسماعیل چمنی – استادیار باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
بهروز اسماعیل پور – استادیار باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
محمود محبی – مدیر گروه و مدرس گروه علوم زراعی و باغی واحد علمی کاربردی جهادکشاورزی ز

چکیده:

آزمایشی به منظور بررسی تأثیر نانوذرات نقره ( در سطوح ۵ و ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ پی پی ام) و اسید هومیک (در سطوح ۱۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ میلی مولار) بر عمرگلجایی و برخی صفات کیفی گل بریدنی سه رقم آلسترومریا (با رنگ های صورتی، بنفش و زرد) در آزمایشگاه پس از برداشت گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۵ تکرار در سال ۱۳۸۹ انجام گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها در مورد عمر گلجایی ۵۰ درصد نشان داد که اثر رقم و تیمار مواد شیمیایی و همچنین اثر متقابل این دو فاکتور در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار بود. همچنین تیمار ۱۰ میلی مولار نانوذرات نقره بهترین تیمار جهت افزایش طول عمر گلجایی در مقایسه با شاهد و سایر تیمارها بود. نتایج در مورد وزن تر نسبی نشان داد که اثر رقم و تیمار مواد شیمیایی و اثر متقابل این دو فاکتور در روزهای اول، سوم و پنجم در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار بود. در هر صورت نتایج نشان داد که اثر رقم و تیمار مواد شیمیایی در همه روزها به جز روز هفتم معنی دار بود. در مورد میزان جذب محلول، نتایج نشان داد که اثر رقم و تیمار مواد شیمیایی فقط در روز اول در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار شد. گلهای تیمار شده با ۱۰ پی پی ام و ۱۰۰۰۰ پی پی ام اسید هومیک به ترتیب بیشترین و کمترین میزان جذب محلول را داشتند.