سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عصمت محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
حمیدرضا اصغری – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد غلامی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
حمید عباس دخت – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

به منوور مطالعه تأثیر تلقیح همزمان میکوریزا و کود زیستی فسفاته بارور ۲ در سطوح مختلف فسفر بر نشود رقم هاشم آزمایشی در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ در قالب اسپلیت پلات فاکتوریل با طرح پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه آموزشی دانشگاه صنعتی شاهرود انجام شد. فاکتور اصلی در سه سطح ۰،۲۵،۵۰ کیلوگرم در هکتار کود سوپرفسفات تریپل و فاکتورهای فرعی شامل دو سطح عدم تلقریح و تلقیح میکوریزا Glomus intraradices و دو سطح عدم تلقریح و تلقریح برارور ۲- بودند. ۱۱۸ روز پرس از کاشت عملکرد و اجزای عملکرد مورد بررسی واقع شد. نتایج حاصله نشان داد افزایک فسفر خاک عملکررد بیولوژیک و عملکرد دانه را به طرز معنی داری افزایش داد و میکوریزا نیز عملکرد بیولوژیک وز صد دانه و تعداد غلاف را به طور معنی داری نسبت به شاهد افزایک داد. اثر متقابل فسفر و میکروریزا تنهرا برر تعداد غلاف و تعداد دانه در غلاف معنی دار بود. اثر باکتری حل کننده صفات نیز برر هیچ یرک از صفات مورد بررسی معنی دار نبود. همچنین اثر متقابل سه گانه فاکتورهای مورد آزمایش بر روی تعداد غلاف معنی دار شد. نتایج این بررسی نشا داد که استفاده از تلقیح میکوریزا توانسته در صفاتی مانند عملکررد بیولوژیرک عملکرد دانه و وز صد دانه معادل استفاده از ۵۰ کیلروگرم کرود شریمیایی سوپرفسرفات تر یپرل عملکررد داشته باشد. بنابراین با توجه به نتایج می توان بیا نمود که تلقیح میکروریزا مری تواند بره عنوان یرک جایگزین مناسب کود شیمیایی فسفاته در زراعت نشود پیشنهاد گردد.