سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید افروغ ثابت – کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه، دانشگاه بوعلیسینا همدان
محمود نیلی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه بوعلیسینا همدان

چکیده:

امروزه استفاده از بتن در ساخت و سازهای مختلف روبه گسترش میباشد. نکته حائز اهمیت در خصوص بتن توجه به مسائل پایایی و از جمله خاصیت ناتراوایی و میزان جذب آب بتن میباشد. در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر الیاف و میکروسیلیس ۰ درصد و از میکروسیلیس به عنوان / ۰ و ۵ /۳ ،۰/۲ ، بر میزان جذب آب بتن، از الیاف پلیپروپیلن در درصدهای حجمی ۰ ۰ به منظور بررسی تأثیر / ۰ و ۳۶ / جایگزین مواد سیمانی به میزان ۸ درصد استفاده شده است. همچنین دو نسبت آب به سیمان ۴۶ نسبت آب به سیمان به کار رفته است. نتایج حاکی از این موضوع میباشد که با استفاده از الیاف جذب آب بتن کاسته شده است. همچنین مصرف ۸ درصد میکروسیلیس سبب بهبود قابلتوجهی در کاهش جذب آب بتن گردیده است. از سوی دیگر استفاده همزمان ۰/۵ درصد الیاف و ۸ درصد میکروسیلیس بهترین نتایج را نشان داده است، به طوریکه در نسبت آب به سیمان ۰/۳۶ جذب آب نهایی بتن ۴۴ درصد کاهش یافته است. در این تحقیق، به بررسی تأثیر الیاف پلی پروپیلن و میکروسیلیس بر روی خصوصیات بتن از جمله مقاومت فشاری و جذب آب بتن پرداخته شده است.