سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جابر مظفری زاده – کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
بختیار رازانی – معاونت امور معدنی ، سازمان صنایع و معادن خوزستان
اکبر اکبری – کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

امروزه منابع آب یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل توسعه جوامع بشری میباشد و از جایگاه ویژهای در برنامه- ریزیهای اقتصادی و اجتماعی آتی دولتها برخوردار است بنابراین بررسی کمی و کیفی آنها امری لازم وضروری می- باشد. با توجه به فرسایش و هوازدگی سازندهای زمینشناسی و انحلال مواد محلول آنها و مجاورتشان با آبهای سطحی و زیرزمینی، بررسی رابطه آنها با وضعیت کیفی منابع آب مجاورشان یکی از موارد مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد. در این تحقیق برهمکنش سازند ژیپس و هالیتدار گچساران و آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده گتوند مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور محیط هیدروشیمیایی منطقه توسط نرمافزارهای هیدروشیمیایی Aquachem ، Aq.Qa ؛ ۴٫۰ نرم افزار آماری SPSS با استفاده از دادههای شیمی آب، شبیه سازی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که سازندهای ژیپس و هالیتدار( به ویژه سازند گچساران) در قسمتهای شمالی دشت باعث تغییر تدریجی تیپ آب زیرزمینی به تیپ سولفاته گردیده و باعث افزایش TDS و شوری در جهت جریان میشود. در مورد رود کارون شوری و میزان مواد محلول در حدفاصل ایستگاه گتوند تا شوشتر به میزان زیادی افزایش مییابد و ارزیابیها نشان میدهد که بیشترین تأثیر را هوازدگی و انحلال سازندهای ژیپس و هالیت دار بخصوص سازند گچساران دارا میباشند.