سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ندا فلاح نژادمجرد – دانشجوی دکتری حشره شناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ، دانشکده کشا
یعقوب فتحی پور – استاد، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، دانشکده کش

چکیده:

تاثیر میزبان های مختلف گیاهی شامل لوبیا قرمز ) رقم گلی ( ، لوبیا سفید ) رقم دهقان ( ، لوبیا چیتی ) رقم خمین ( وسویا ) رقم ویلیامز ( روی فعالیت پروتئولیتیک کل سنین سوم ، چهارم و پنجم لارویH. armigeraدرشرایط آزمایشگاه )دمای ۱±۲۵ درجه سلسیوس ، رطوبت نسبی ۵±۶۵درصد دوره نوری ۱۵ ساعت روشنایی و ۹ ساعت تاریکی ( تعیین شد. نتایج نشان داد که پایین ترین میزان فعالیت آنزیمی لاروهای سنین سوم ، چهارم و پنجم به ترتیب با تغذیه از ارقام ویلیامز ، گلی و ویلیامز ۶/۶۳۳و۶/۶۵۰و۶/۶۲۷U/mg و بالاترین میزان فعالیت آنزیمی این لاروها به ترتیب با پرورش روی ارقام گلی ، خمین ، خمین وگلی ) ۸/۸۹۷و۹/۰۸۸و۸/۸۵۷ U/mg به دست آمد . فعالیت پروتئو لیتیک کل روی همه ارقام مورد بررسی از pH های ۵ تا ۱۳ روند افزایشی داشت به طوری کهpH بهینه فعالیت آنزیمی در سنین مختلف لاروی روی میزبان های مختلف گیاهی ۱۳ بود که نشان دهنده بیشنه فعالیت آنزیم های پروتئاز لاروهای pH در H. armigera خیلی قلیایی بود. نتایج نشان داد که ارقام خمین و ویلیامز به ترتیب میزبان های مناسب و نا مناسب برای لاروهایH.armigera می باشند