سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحیدرضا اوحدی – استاد گروه عمران، دانشگاه بوعلی سینا
امیدرضا بهادری نژاد – دانشجوی کارشناسیارشد عمران، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

تحقیقات گذشته نشان میدهد که راندمان روش الکتروسینتیک در کائولینیت کربناتدار از میزان مناسبی برخوردار نیست. علیرغم تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفتهاست به موضوع تأثیر میزان کربناتزدائی بر رفع آلاینده فلزسنگین از خاک در فرایند الکتروسینتیک توجه کمتریشدهاست. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر کربناتزدائی بر رفع آلاینده فلز سنگین از کائولینیت کربناتدار در فرایند الکتروسینتیک انجام شده-است. در این راستا نمونههای کائولینیت حاوی ۴% کربنات طبیعی، و نمونههای کربناتزدائی شده مورد آزمایش رفع آلودگی به روش الکتروسینتیک قرار گرفتند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که کاهش کربنات درکائولینیت، سبب کاهش در ظرفیت بافرینگ، پایین بردن pH کاهش قابلیت نگهداری یونهای فلزات سنگین و در مجموع افزایش بازده رفع آلودگی میشود