سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پژمان قاسمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی مهر آفرین – عضو هیئت علمی پژوهشی کشت و توسعه پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
مینا بیگلری – کارشناس گیاهان داروویی گروه پژوهشی کشت و توسعه پژوهشکده گیاهان داروی
معصومه منصوری – کارشناس گیاهان داروویی گروه پژوهشی کشت و توسعه پژوهشکده گیاهان داروی

چکیده:

شوری یکی از گسترده ترین مشکلات کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک است که مزارع را غیر حاصلخیز کرده است. به منظور تاثیر تنش شوری و تاثیر نور بر جوانه زنی رشد گیاهچه ای کنگر فرنگی (Cynara scolymus) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۲ سطح و ۳ تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واقع در هلجرد کرج (شهریور ۱۳۹۰) انجام شد. سطح اول شامل پنج تیمار شوری ( ۰ و ۵ و ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ دسی زیمنس) و سطح دوم شامل ۳ تیمار نوری (نور مطلق، تاریکی مطلق، تاریکی-روشنایی) بود. در پایان معنی دار بودن داده های آزمایشی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون L.S.D در سطح ۵ درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که فاکتورهای شوری و نوری بر خصوصیات جوانه زنی شامل: طول گیاهچه، طول ساقه چه، طول ریشه چه، نسبت ساقه چه به ریشه چه، وزن تر و خشک گیاهچه، وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه چه و قطر طوقه اثر معنی داری (۰٫۰۵≥P) داشت و بر خصوصیات : سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی، شاخص ویگور اول و شاخص ویگور دوم اثر معنی داری نداشت. این گیاه شوری را تا سطح ۱۰ دسی زیمنس تحمل کرده اما به سطوح بالاتر شوری مقاربتی از خود نشان نخواهد داد و همچنین این گیاه برای جوانه زنی به نور نیاز نداشته ولی بار رشد اندام هوایی نیاز و نور مبرم و ضروری است.