سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لطیفه پوراکبر – هیات علمی دانشگاه ارومیه دانشگاه ارومیه ، دانشکده علوم، گروه زیست ش
حسن صدقی – هیات علمی دانشگاه ارومیه دانشگاه ارومیه ، دانشکده علوم، گروه زیست ش
مجید اسدی سامانی – هیات علمی دانشگاه ارومیه دانشگاه ارومیه ، دانشکده علوم، گروه زیست ش

چکیده:

به منظور بررسی میدان های الکترو مغناطیسی روی صفات جوانه زنی، بذرهای خشک و مرطوب گیاه رازیانه (Feoniculum vulgare) به مدت ۱۵ و ۳۰ و ۶۰ دقیقه در معرض میدان های مغناطیسی با شدت های ۰ و ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ میکرو تسلا قرار گرفت. در بذرهای تیمار شده رازیانه با میدان های مغناطیسی سرعت جوانه زنی (GR)، شاخص جوانه زنی (GI)، ضریب سرعت جوانه زنی (GRC)، طول دانه رستها، وزن خشک و تر دانه رستها تحت شرایط کشت آزمایشگاهی افزایش یافت. همچنین در بذرهای در حال جوانه زنی تحت تأثیر میدان های مغناطیسی فعالیت آنزیم های آلفا آمیلاز، دهیدروژناز و پروتئاز به طور معنی داری بیشتر از شاهد بود. فعالیت آنزیمی بیشتر در بذرهای در حال جوانه زنی تیمار شده با میدان مغناطیسی می تواند به عنوان محرکی برای جوانه زنی سریع و نیروی اولیه جوانه زنی بکار رود.