سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه قزوینی – دانشجوی کارشناسیارشد گروه علومدامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبی
بهروز دستار – دانشیار گروه علومدامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمود شمس شرق – دانشیار گروه علومدامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهاره شعبان پور – دانشیار گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

در این آزمایش، یک جیره غذایی با سطح چربی بالا ( ۵ درصد) و یک جیره غذایی با سطح چربی پائین (صفر درصد) بر اساس توصیه -های ( NRC (1994 تهیه شد. مقادیر صفر، ۱/ ۰ و ۲/ ۰ درصد مکمل کولینکلراید به هر یک از جیرههای فوق اضافه شد تا در مجموع ۶ تیمارآزمایشی حاصل شود. پرندگان از انتهای هفته سوم تا انتهای هفته پنجم روزانه به مدت ۴ ساعت تحت تنش گرمایی ۳۵ درجه سانتیگراد قرارگرفتند. در سن ۳۵ روزگی، قبل و پس از تنشگرمایی از جوجهها خونگیری شد. اثر متقابل بین سطوح مختلف چربی و کولین برای افزایش وزن جوجههای گوشتی معنیدار بود. پرندگانی که از جیرههای حاوی سطح چربی و کولین بیشتر مصرف کردند, دارای وزن بیشتری بودند.در سن ۲۸ تا ۳۵ روزگی، مصرف کولین به طور معنیداری باعث افزایش وزن بدن شد. در سن ۲۱ تا ۲۸ روزگی اثر متقابل بین سطوحمختلف چربی و کولین برای ضریب تبدیل غذایی جوجههای گوشتی معنیدار بود. مصرف جیرههای با بیشترین سطح چربی و کولین، منجر به کاهش ضریب تبدیل غذایی شد. سطح چربی جیره تأثیری بر غلظت تریگلیسرید و کلسترول سرم خون نداشت. مکمل کردن جیره با ۱/ ۰درصد مکمل کولینکلراید به طور معنیداری میزان تریگلیسرید و کلسترول سرم خون را کاهش داد ( ۰۵ / p <0 ). نتایج آزمایش نشان داد که در شرایط تنش گرمایی، صفات تولیدی جوجههای گوشتی با افزایش سطح چربی و مکمل کولینکلراید بهبود مییابد و تنشگرمایی تأثیری بر غلظت تریگلیسرید سرم خون ندارد، اما باعث افزایش مقدار کلسترول شد.