سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اصیر شعبانی فتح – دان آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشگاه ارومیه
رامین نجفی – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
غلامرضا نجفی – استادیار گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه
حمید حسینی فهرجی – دان آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر مکمل سازی آنتی بیوتیک محرک رشد آویلامایسین و اسیدهای آلی اسید بوتیریک درجیره غذایی جوجه های گوشتی برمورفولوژی دوازدهه و طول روده طراحی و اجرا گردید. کلیه مراحل این تحقیق در سالنهای تحقیقاتی گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه در پاییز ۸۹ انجام گردید. تعداد ۱۳۲ قطعه جوجه یک روزه نر گوشتی سویه راس ۳۰۸ به سه گروه با چهار تکرار ۱۱ قطعه جوجه در هر تکرار به طور تصادفی تقسیم گردیدند. تمامی گروه های پرندگان، به جز گروه شاهد، علاوه بر جیره بر پایه ذرت، کنجاله سویا و گندم به ترتیب آویلامایسین و اسید بوتیریک را در طول دوره پرورش ۴۲ روزه دریافت کردند. برای مطالعه مورفولوژی روده در سن ۲۱ روزگی، کشتار انجام گرفت. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار آماری MINITAB و مقایسه میانگین ها از طریق آزمون توکی انجام پذیرفت. در آنالیز نتای حاصله، هیچ گونه تفاوت معنی داری از لحاظ طول و عرض پرزها، عمق کریپت، نسبت طول پرز به عمق کریپت، ضخامت لایه عضلانی، ضخامت لایه سروزی و تعداد سلولهای جامی شکل بین تیمارها و گروه شاهد مشاهده نشد. مکمل سازی جیره با محرک های رشد بر طول دوازدهه، ژژنوم، ایلئوم، سکوم، کولون و طول کل روده نیز تأثیر معنی داری نداشتند. نتیجه این که در این آزمای مکمل سازی جیره پرندگان با اسیدبوتیریک تفاوت معنی داری با آنتی بیوتیک محرک رشد بر روی فاکتورهای مورد مطالعه نشان نداد.