سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شهلا حجت – گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اس
سیروان آتشک – گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، مهابا
محمدامین گلی – گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اس

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررس اثر مصرف اسید چرب امگا- ۳ بر شاخص التهابی پروتئین واکنشگر -C(CRP) و شاخص های آسیب سلولی لاکتات دهیدروژناز (LDH) و کراتین کیناز (CK) سرم متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی است. در این پژوهش تیمه تجربی که به صورت یک سوکور انجام گرفت ۳۰ ورزشکار مرد تصادفی به سه گروه ۱۰ نفره ۱- مکمل امگا- ۳، ۲- تمرین با مکمل امگا-۳ و ۳- تمرین با شبه دارو تقسیم شدند. افراد گروه اول و دوم روزانه سه عدد (۳۰۰۰ میلی گرم) کپسول امگا-۳ را به مدت یک هفته دریافت کردند و در گروه سوم نیز شبه دارو به همین مقدار دریافت نمودند. سپس آزمودنی ها گروه دوم و سوم در یک جلسه فعالیت مقاومتی با شدت بالا شرکت نمودند. بعلاوه، نمونه های خونی از محل ورید پیش آرنجی در یک هفته قبل از فعالیت ورزشی، بلافاصله قبل از ورزش و ۲۴ ساعت بعد از فعالیت ورزشی جهت تعیین CRP, CK و LDH سرمی جمع آوی شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه در سطح ۰/۰۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که اختلاف معنی داری در غلظت CRP در ۲۴ ساعت پس از فعالیت مقاومتی بین گروه ها وجود دارد. (P=0/001) همچنین CK سرم ۲۴ ساعت پس از فعالیت مقاومتی در گروه سوم در مقایسه با دو گروه دیگر بطور معنی داری بالاتر بود (P=0/001) به علاوه میانگین LDH در ۲۴ ساعت پس از فعالیت مقاومتی در دو گروه دوم و سوم نسبت به گروه اول افزایش معنی داری داشت (P<0/05). نتایج حاکی از آن است که مصرف مکمل اسید چرب امگا-۳ می تواند از افزایش سطوح CRP و CK متعاقب یک جلسه فعالیت قدرتی جلوگیری (نماید) و لذا ممکن است شیوه مناسبی برای جلوگیری از آسیبهای نای از واکنشهای التهابی و آسیب سلولی در ورزشکاران جوان باشد.