سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حدیث حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ولی عصر رفسنجان
حسین شیرانی – اعضاء هیئت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
محسن حمیدپور – اعضاء هیئت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده:

به دلیل آن که عناصر سنگین باعث کاهش غلظت عناصر غذایی در گیاه می شوند، از مونت موریلونیت اصلاح شده توسط پلی اکریل آمید برای کاهش تأثیر سرب و کادمیم بر غلظت آهن و روی در گیاه ذرت استفاده کردیم. در آزمایش گلخانه ای اثر مونت موریلونیت اصلاح شده بر غلظت آهن و روی گیاه ذرت مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی و با ۴ تکرار انجام گردید. تیمارها شامل مونت موریلونیت اصلاح شده در سه سطح صفر، ۱۰ و ۵۰ گرم بر کیلوگرم خاک و دو نوع بافت خاک بودند. همه ی گلدان ها با نیترات کادمیم ۲/۵ میلی گرم کادمیم در کیلوگرم خاک و نیترات سرب ( ۱۵۰ میلی گرم سرب در کیلوگرم خاک) آلوده شدند.گیاهان پس از ۴۵ روز برداشت و غلظت آهن و روی در ریشه و اندام هوایی توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد، مونت موریلونیت اصلاح شده، باعث افزایش غلظت آهن ریشه و اندام هوایی و روی اندام هوایی شد ولی روی ریشه را کاهش داد