سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی رضوانی اقدم – گروه علوم باغبانی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر

چکیده:

به منظور بررسی اثرات محلولهای اسموتیک مختلف بر سرعت، درصد و یکنواختی جوانه زنی بذور پیاز، تیمار پرایمینگ در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار و با ساختار فاکتوریل انجام گرفت. در این آزمایش بذور پیاز قرمز آذرشهر و سفید کاشان به مدت چهارده روز در محلولهای هوادهی شده پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ با غلظت ۳۴۲ مولال و نمک فسفات دی هیدرژن پتاسیم با غلظتهای ۰/۵، ۱ و ۱/۵ مولار قرار گرفتند. در این آزمایش بهترین نتایج با غلظت ۰/۵ مولار فسفات دی هیدرژن پتاسیم حاصل شد. افزایش غلظت نمک سبب کاهش درصد و سرعت جوان هزنی گردید. پلی اتیلن گلیکول ۱۰۰۰۰ سبب کاهش درصد، سرعت و یکنواختی جوانه زنی گردید.