سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

وحید مظفری – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
زهره اسداللهی کوثرریزی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد

چکیده:

به منظور تأثیر منگنز و شوری(کلرید سدیم) بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی پسته، آزمایش گلخانه ای با دو تیمار شوری و منگنز در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در محیط کشت پرلیت انجام گردید. نتایج نشان داد، با افزایش شوری، فعالیت آنزیم SOD کاهش معنیداری یافت، لیکن با کاربرد منگنز فعالیت این آنزیم بیش از ۳۷ درصد افزایش پیدا نمود. همچنین با افزایش شوری به ۳۰۰ میلیمولار، غلظت کلروفیل کل، b ، a و کارتنوئیدها به ترتیب ۵۲ و ۳۶ و ۵۱ و ۴۸ درصد کاهش و با افزایش منگنز به ۳۵/۴۹ میکرومولار به ترتیب ۲۲ و ۲۶ و ۴۴ و ۳۸ درصد افزایش معنی داری حاصل شد.