سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن لشنی – کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه لرستان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سیستمهای تغذیه ای بر عملکرد ذرت دانه ای (Zea Mays L) رقم Sc704، آزمایشی در بهار سال ۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان واقع در خرم آباد با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. تیمارهای تغذیه ای شامل کودبیولوژیک(تلقیح ذرت با ازتوباکتر)، کود تلفیقی( ۱۵ تن کود مرغی با ۴۵ کیلو گرم نیتروژن بصورت کود اوره)، کشت متعارف ذرت ( شاهد )، کشت بین زراعی ذرت – یونجه یکساله، کشت بین زراعی ذرت – خلر و کشت بین زراعی ذرت- گاودانه بودند. نتایج آزمایش نشان داد که شاخص های فیزیولوژیک تحت تا ثیر سیستم های تغذیه ای قرار گرفتند و در تیمار کود تلفیقی شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، دوام شاخص سطح برگ افزایش یافته است. افزایش میزان شاخص سطح برگ در تیمار کود تلفیقی باعث افزایش میزان جذب نور و در نتیجه افزایش ظرفیت فتوسنتزی گیاه گردید که در نهایت منجر به افزایش عملکرد شد . با توجه به اهمیت شاخص سطخ برگ، آهنگ رشد گیاه و دوام شاخص سطح برگ در افزایش عملکرد دانه می توان نتیجه گرفت که بخش عمده ای از افزایش عملکرد دانه در تیمار کود تلفیقی مربوط به بهبود شاخص های فیزیولوژیک باشد.