سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رشید بریمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر
عباس قنبری مالیدره – استادیار زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
سیدعباسعلی اندرخور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
سلمان دستان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه زراعت، تهران، ایران

چکیده:

به منظور تاثیر مقادیر نیتروژن بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام آفتابگردان تحقیقی با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی و به صورت آزمایش اسپیلیت پلات با دو فاکتور مقادیر کود نیتروژن و ارقام آفتابگردان در سه تکرار در سال ۱۳۸۹ در ساری انجام شد. فاکتور اصلی مقادیر نیتروژن شامل N0، N100 و N200 کیلوگرم در هکتار و فاکتور فرعی ارقام آفتابگردان شامل مستر، فرخ و لاکومکا بود. نتایج نشان داد تعداد ردیف و دانه پر در طبق در سطح احتمال یک درصد در ارقام معنی‌دار شده است. بیشترین و کمترین تعداد ردیف و دانه پر در طبق به ترتیب برای رقم فرّخ و لاکومکا با ۸۳/۱۶ ردیف و ۵/۱۲۹۲ دانه و۳۲/۱۴ ردیف از ۶۶۶ دانه حاصل شد. عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال یک درصد در ارقام معنی‌دار شد. عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک رقم فرّخ به ترتیب با ۶/۶۳۸۷ و ۳/۱۵۵۱۰ کیلوگرم بیشترین و عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک رقم لاکومکا با ۴/۴۱۹۹ و ۴/۱۳۳۱۰ کیلوگرم کمترین بوده است. در سطوح نیتروژن، فقط عملکرد بیولوژیک و تعداد دانه پر در طبق به ترتیب در سطح احتمال یک و پنج درصد معنی دار بود. به طوری که مصرف ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن بیشترین تعداد دانه پر در طبق با۴۱/۱۰۰۹ دانه تولید کرد، و شاهد عدم مصرف کود نیتروژن، کمترین تعداد دانه پر در طبق با ۷۰/۷۹۸ دانه حاصل شده است. اگر چه مصرف ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن در یک سطح احتمال آماری قرار گرفتند.