سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمانه فلاحتگر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حسین بشارتی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
پیام بابایی – کارشناس پژوهشی جهاد دانشگاهی مازندران
علی چراتی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

با هدف تأثیر مقادیر مختلف گوگرد و تیوباسیلوس بر عملکرد، جذب آهن و روی بخش هوایی بر روی ارقام سویا آزمایشی بر اساس طرح کامل تصادفی و بصورت فاکتوریل در سه تکرار با شش سطح گوگرد (مقادیر ۰، ۲، ۴، ۶، ۸ و ۱۰ تن در هکتار)، تیمار با و بدون مایه تلقیح تیوباسیلوس انجام شد. نتایج نشان داد بیشترین عملکرد ماده خشک از سطح ۶ تن و بیشترین مقدار جذب آهن و روی بترتیب در سطح ۱۰و ۶ تن در هکتار گوگرد به همراه باکتری تیوباسیلوس بدست آمد. همچنین افزایش سطوح گوگرد و تلقیح تیوباسیلوس باعث کاهش pHخاک شد.