سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم جاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان ایران
سرالله گالشی – استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین عجم نوروزی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان ایران

چکیده:

در محصول ذرت دانه ای( رقم ۷۹۴ (LAI) به منظور مطالعه اثر تاریخ کاشت و مقادیر کود نیتروژنه (اوره) بر شاخص سطح برگ آزمایشی به صورت کر ت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو عامل در سه تکرار آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان ، در سال ۱۳۸۹ اجرا گردید عامل اصلی شامل تاریخ کاشت اول ۸۹ ) و مقادیر مختلف کود نیتروژن به عنوان عامل فرعی در چهار /۴/ ۸۹ ) وتاریخ کاشت سوم ( ۱۳ /۳/ ۸۹/۳/۱۴ ) وتاریخ کاشت دوم ( ۲۲ ) میزان کود ( ۲۰۰,۱۵۰,۱۰۰,۰ کیلوگرم در هکتار) که کود نیتروژن در زمان کاشت،و مرحله قبل از کاکل دهی بصورت سرک در اختیار گیاه قرار گرفت. جهت تعیین شاخص سطح برگ از روش نمونه برداری تخریبی هر ۱۴ روز یک باربعد ازسبز شدن استفاده گردید .برگ ها از بوته ها جدا شده و بلافاصله به آزمایشگاه منتقل و با دستگاه سطح برگ سنج ، سطح برگ آنها اندازه گیری شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تاریخ کاشت بر شاخص سطح برگ به ترتیب در سطح آماری یک درصدو پنج درصد اختلاف آماری معنی داری مشاهده گردید همچنین اثرات متقابل بین تاریخ کاشت و نیتروژن بر شاخص سطح برگ معنی دار گردید. اثر تاریخ کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژن برعملکرد دانه در سطح آماری پنج درصد اختلاف معنی داری نشان داد.