سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم جاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان ایران
سرالله گالشی – استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین عجم نوروزی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان ایران

چکیده:

به منظور مطالعه اثر مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد واجزاء عملکرد ذرت دانه ای (رقم ۷۰۴ ). آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی دانشگاه آزاداسلامی واحد گرگان ، در سال ۱۳۸۹ اجرا گردید به منظور تعیین عملکرد دانه در زمان رسیدگی فیزیولوژیکی ۸ بوته از ردیف میانی و برای اندازه گیری اجزاء عملکرد بوته ها را به طور تصادفی از هر کرت انتخاب وتعداد ردیف در بلال،تعداددانه در ردیف بلال و تعداد دانه در بلال شمارش و همچنین وزن هزار دانه مشخص گردید .نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که اثر نیتروژن ، بر صفات از قبیل عملکرد دانه، شاخص برداشت، وزن هزار دانه،تعداد دانه در بلال،ماده خشک در سطح پنج درصد و تعداد ردیف دانه،شاخص سطح برگ، عملکرد بیولوژیک، اندازه چوب بلال، وزن خشک برگ، در سطح یک درصد معنی دار بود.