سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدعلی طباطبایی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
سیدمحمد قریشی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
فرهاد دهقانی زاده – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

چکیده:

یکی از راه های توسعه و ارتقای کشاورزی پایدار، استفاده موثرتر از عناصر غذایی می باشد. به منظور بررسی و مشخص شدن بهترین ترکیب کودی ازته و پتاسه بر روی گیاه زراعی تریتیکاله آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی در مرکز تحقیقات کشاورزی استان یزد در سال ۱۳۸۷ انجام شد. تیمارهای مورد آزمایش شامل ۴ سطح کودی ازته به صورت خالص ۰، ۱۱۵ ، ۱۶۰ و ۲۰۰ و ۴ سطح پتاسه به صورت خالص ۰، ۵۰ ، ۷۰ و ۹۰ کیلوگرم در هکتار، که از اوره و سولفات پتاسیم به عنوان منابع کودی استفاده شد، بود. صفات عملکرد دانه و بیولوژیک، تعداد سنبلچه در سنبله، ارتفاع بوته و شاخص برداست اندازه گیری و اعداد از طریق نرم افزار SAS تجزیه و واریانس شدند. تجزیه و واریانس صفات نشان داد که تیمار کود ازت در تمام صفات در سطح ۱ درصد معنی دار می باشد ولی تیمار پتاسیم در هیچ یک از صفات اختلافی را نشان نمی دهد. اثر متقابل در صفات عملکرد دانه، شاخص برداشت و تعداد سنبلچه در سنبله معنی دار است. پس از مقایسه میانگین بیسترین عملکرد دانه و بیولوژیک، شاخص برداشت، وارتفاع در تیمار ازته ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار مشاهده اما در مصرف ۱۶۰ کیلوگرم در هکتار بیشترین تعداد سنبلچه را داشت. بالاترین عملکرد در تیمار کودی ازته ۱۶۰ کیلوگرم در هکتار به همراه ۹۰ کیلوگرم پتاس بدست آمد ولی بیشترین تعداد سنبلچه در سنبله در مصرف ۱۶۰ کیلوگرم ازت و صفر کیلو گرم پتاس حاصل شد