سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدشهروز فقیه – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه قائدی یاردئی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه شهید بهشتی
مجید آقاعلیخانی – عضو هیئت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم مولایی آقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی ته

چکیده:

به منظور بررسی اثر نیتروژن و تراکم علف هرز تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.)، آزمایشی در سال ۸۸-۱۳۸۷ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و با دو فاکتور تراکم تاج‌خروس شامل۰، ۵ و ۲۵ بوته در متر مربع و مقدار نیتروژن در سه سطح ۱۴۲، ۱۹۰ (مقدار توصیه شده) و ۲۳۸ کیلوگرم در هکتار اجرا شد. نتایج حاکی از آن بود که افزایش کود نیتروژن عملکرد دانه ذرت را به طور معنی‌داری افزایش داد به طوری که بیشترین عملکرد دانه ذرت در سطح کودی حداکثر (۲۳۸ Kg/ha-1) مربوط بوده است. هیچ یک از اثرات اصلی و بر همکنش‌ تیمارها بر بیوماس و اجزای عملکرد ذرت معنی‌دار نشد. تراکم علف هرز تاج‌خروس نشان داد که بیشترین اثر منفی رقابتی در تراکم ۲۵ بوته در متر مربع بود که عملکرد دانه و شاخص برداشت ذرت به حداقل خود رسیدند. در مجموع می‌توان اظهار داشت که کاربرد حداکثر سطح کودی نیتروژن (۲۳۸ Kg/ha-1) توانایی رقابتی تاج‌خروس با ذرت دانه‌ای را کاهش می‌دهد