سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی احسانجو – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دا
محمدجعفر بحرانی – استاد بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

آزمایشی به منظور ارزیابی تأثیر مقادیر مختلف بقایای کلزا Brassica napus L.) و نیتروژن و برهمکنش آنهابر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک، عملکرد دانه و اجزای عملکرد ذرت ،(Zea mays L.) در مزرعه پژوهشی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه شیراز (باجگاه) اجرا گردید. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید، که در آن نیتروژن به عنوان فاکتور اصلی ۱۰۰ ، ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ کیلوگرم بصورت اوره) و بقایا به عنوان فاکتور فرعی {بدون بقایا (برداشت کامل) و گاوآهن برگردان دار (شاهد ۱بدون بقایا و گاوآهن قلمی (شاهد ۲ و۲۵ ۵۰ و ۷۵ درصد وزنی بقایا و گاوآهن قلمی} در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که همراه با افزایش مقادیر بقایا و کاهش میزان نیتروژن، ارتفاع بوته ، قطر ساقه و تعداد برگ ذرت در هر بوته ومیزان کلروفیل برگ در هر دو سال به صورت معنی داری کاهش یافتند. شاخص سطح برگ با کاهش مقادیر نیتروژن و افزایش بقایا به صورت معنی داری کاهش یافت و در سال اول بیشتر از دوم بود. بنابراین با افزایش مقادیر ادغام بقایا با خاک بیشتر از ۲۵ %، باید میزان نیتروژن کاربردی را به منظور جلوگیری از کاهش عملکرد ذرت افزایش داد