سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نسرین چاجی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک شناسی – دانشکده کشاورزی – دانشگاه فردوسی مشهد
رضا خراسانی – استادیار گروه خاک شناسی – دانشکده کشاورزی – دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا آستارایی – در چهار گروه خاک شناسی – دانشکده کشاورزی – دانشگاه فردوسی مشهد
امیر لکزیان – دانشگاه گروه خاک شناسی – دانشکده کشاورزی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با توجه به اینکه زعفران باارزش‌ترین گیاه زراعی و دارویی در دنیا به ویژه در ایران است اما علیرغم قدمتی کشت این گیاه استراتژیک تحقیقات زیادی در رابطه با عناصر منطقی انجام نشده است لذا این تحقیق با هدف بررسی اثر سطوح مختلف فسفر و نیتروژن بر روی جذب عناصر نیتروژن N) ، فسفر P) در برگ وبنه گیاه دارویی زعفران در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ در باغ تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی باز تکرار به‌صورت گلدانی در محیط باز اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل سه سطح فسفر ( ۰ ، ۳۵ و هفت کیلوگرم در هکتار) در سه سطح نیتروژن ( ، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار) و دو زمان برداشت (رویشی و رکود) بود. فاکتورهای مورد اندازه‌ای کلید در آزمایش شامل: میزان غلظت هر یک از عناصر فسفر و نیتروژن در بنه و برگ در هر یک از دوره‌های برداشت می‌باشد. نتایج حاصل از این تحقیق در رابطه با تغذیه گیاه زعفران نشان داد که سطوح مختلف نیتروژن و فسفر در میزان جذب عناصر در بنه و برگ از نظر آماری معنی دار بود. گذشت زمان سبب می‌شود میزان جذب و غلظت عناصر در بنه افزایش و در برگ کاهش یابد.