سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آرزو نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه آزاد اسلامی واح
نوراله عبدی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
شهاب خاقانی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر مصرف زئولیت، باکتریهای محرک رشدPGPR)بر رشد آتریپلکس کانسنس در سال ۹۰-۸۹آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک اجرا شد. تیمارهای آزمایششامل زئولیت در ۳ سطح=۳Z ،۵۰۰=۲Z ،۰=۱Z)1000در یک چاله)، باکتری محرک رشد در ۲ طح=۲B،=۱B25میلیلیتر در یک چاله)اعمال شد. نتایج نشان داد که صفاتی چون ارتفاع بوته، قطر ساقه و ارتفاع اولین شاخه از سطح خاک تحت تأثیر مصرف سطوح مختلف زئولیت در سطح آماری یک درصد معنی دار شد. همچنین در بین سطوح مختلف مصرف باکتری محرک رشد صفاتی مانند ارتفاع بوته و قطر ساقه تحت تأثیر قرار گرفته و از نظر آماری معنی دار شدند ولی صفت ارتفاع اولین شاخه از سطح خاک تفاوت معنیداری نشان نداد. بیشترین ارتفاع بوته و بیشترین قطر ساقه در تیمار بیشترین سطح مصرف زئولیت و باکتری محرک رشد اتفاق افتاد و درحالیکه کمترین ارتفاع بوته در تیمار حداکثر مصرف زئولیت بدون کاربرد باکتری محرک رشد و کمترین قطر ساقه نیز در تیمار مصرف توأم باکتری محرک رشد و ، بدون کاربرد زئولیت بهدست آمد.