سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی نجفی – مدیرعامل سازمان بازیافت مشهد
محمد سهرابی – کارشناس سازمان بازیافت
آرش احمدیان – عضوهیئت علمی دانشگاه تربت حیدریه
سمیه ایزدی مقدم –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کودهای دامی، شیمیایی و انواع کمپوست بر صفات کمی خیار، گوجهفرنگی و سیبزمینی این آزمایش به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با شش تیمار و سه تکرار در شرایط گلخانه انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل شاهد (عدم مصرف کود)، کود شیمیایی، کود دامی، کمپوست زباله شهری، کمپوست گرانوله و ورمی کمپوست بودند. نتایج تجزیههای آماری نشان داد که عملکرد هر سه گیاه بطور معنی داری تحت تأثیر مصرف انواع کود قرار گرفتند. بیشترین تعداد میوه و بالاترین وزن تر بوته در خیار و گوجه فرنگی به ترتیب در تیمارهای کود شیمیایی، ورمی کمپوست و کود دامی مشاهده شد که با تیمار شاهد اختلاف معنی داری داشتند. مصرف کود شیمیایی و ورمی کمپوست باعث افزایش شدید عملکرد خیار و گوجه فرنگی شدند. بیشترین عملکرد سیب زمینی در تیمار مصرف انواع کمپوست و کود دامی مشاهده شد در حالیکه تیمار کود شیمیایی و شاهد عملکرد سیب زمینی پایین تری داشتند. بطور کلی نتایج این آزمایش نشان داد استفاده از ورمی کمپوست و کمپوست گرانوله باعث افزایش قابل توجهی درعملکرد و اجزاء عملکرد گوجه فرنگی، خیار و سیب زمینی می شود و اختلاف آن با کودهای دامی و شیمیایی از لحاظ آماری معنی دار نیست. توصیه می گردد از ورمی کمپوست و کمپوست گرانوله در گیاهان گلخانه ای و گیاهان غده ای که به خاک سبک و مناسبتری نیاز دارند استفاده شود و مصرف کودهای شیمیایی بدلیل اثرات مضر و مخرب آنها کاهش یابد.