سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا مظاهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
سیروس تدبیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
فخرالسادات نصیری – دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

مسئولیت پذیری از ویژگی های شخصیتی نسبتا پایدار میان فردی و درون فردی انسان ها است. افراد مسئول پیامدهای رفتار خود را می پذیرند و قابل اعتماد و اطمینانند؛ لذا در صورت گسترش حس مسئولیت پذیری، ویژگیهای مشترکی که به کارآفرینان نسبت می دهند از قبیل توفیق طلبی، مرکز کنترل داخلی، تمایل به پذیرش مخاطره های متعدد، استقلال طلبی، خلاقیت و تحمل ابهام در کارکنان سازمان رشد کرده و باعث تعالی سازمان خواهد شد. هدف از پژوهش حاضر؛ بررسی تاثیر مسئولیت پذیری بر کارآفرینی فردی اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد همدان می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه استادانی بوده اند که در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۱-۹۰ در واحد همدان تدریس داشته اند. با استفاده زا جدول مورگان حجم نمونه ۲۴۰ نفر تعیین ، و با روش تصادفی از جامعه استخراج گردید. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های کارآفرینی فردی و خرده مقیاس مسئولیت پذیری کالیفرنیا استفاده شده است. به منظور تعیین تاثیر مسئولیت پذیری بر کارآفرینی فردی از آزمون آماری خی دو استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد مولفه های مسئولیت پذیری (وظیفه شناسی، قابلیت اعتماد و داشتن نظم و انضباط در امور محوله) هر یک به تنهایی بر کارآفرینی فردی استادان تاثیر دارند ولی مجموع آنها با هم تاثیر معناداری بر منغیر کارآفرینی ندارند.