سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس توزیع برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه سرحدی نژاد –

چکیده:

در چنین شرایطی با توجه به طرح هدفمند نمودن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، مطالعه وضعیت اقتصادیصنعت برق در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که می تواند نقش مهمی در فرایند توسعه کشور در آینده داشتهباشد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مرحله اول هدفمندی یارانه ها بر الگوی مصرف در شرکت های توزیع (شرکت توزیعجنوب استان کرمان) صورت گرفته است. داده ها از سایت آمار و جداول آماری مشترکین شرکت توزیع نیروی برق جنوباستان کرمان استخراج شده است. بررسی داده های استخراج شده شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان، کاهشمصرف انرژی برق در بخش خانگی در سال ۱۳۹۰ نسبت به مصرف سال ۱۳۸۹ را نشان می دهد. این نتیجه حاکی از ین استمرحله اول هدفمندی یارانه ها بر الگوی مصرف مصرف کنندگان تاثیر داشته است.