سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا اوجی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
عیسی اسفندیارپوربروجنی – استادیاران گروه علوم خاک دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
اردوان کمالی – استادیاران گروه علوم خاک دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
سیدجواد حسینی فرد – استادیار پژوهش بخش تحقیقات آبیاری و تغذیه ی موسسه تحقیقات پسته ی کشور

چکیده:

امروزه سامانه های مدیریت خاص مکانی که به عنوان پایه ای برای کشاورزی دقیق معروف شده اند، روش هایی را فراهم می کنند که موجب کاهش هزینه، بهینه سازی عملکرد و حفاظت از محیط زیست می شوند. بنابراین، شناخت تغییرات زمانی و مکانی خصوصیات خاک، به ویژه در اراضی کشاورزی، می تواند راه گشای مدیریت بهینه و برنامه ریزی خاص مکانی باشد. نظر به اینکه ماده ی آلی ترکیبی پویا در اکوسیستم های طبیعی و زراعی است که رابطه ی نزدیکی با مدیریت و نوع استفاده ی زمین دارد؛ تأثیر مدیریت های مختلف بر پراکنش مکانی مواد آلی خاک در باغ های پسته ی منطقه ی هرمزآباد رفسنجان در فروردین ماه ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، شبکه ای منظم با ابعاد ۵۰۰ در۵۰۰ متر بر روی محدوده ی مطالعاتی اعمال گردید و مختصات جغرافیایی ۷۷ نقطه ی مشاهداتی به دست آمد. سپس در هر نقطه، از عمق صفر تا ۴۰ سانتی متر نمونه برداری صورت گرفت و پس از انجام مرحله ی واریوگرافی، نقشه ی کریجینگ آن ترسیم شد. الگوی تغییرپذیری ماده ی آلی، نشان گر افزایش تدریجی آن به سمت شمال منطقه بود که ریزتر شدن بافت خاک های مطالعاتی از سمت جنوب به شمال منطقه می تواند توجیهی بر این قضیه باشد. از طرفی، استفاده از سامانه های مختلف خاک ورزی، نظیر برگردان و خردکردن توده ی خاک توسط شخم و شیار در منطقه، می تواند سبب تسریع تجزیه ی ماده ی آلی خاک شود و کیفیت پویای خاک را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، استفاده از راه کارهای مدیریتی مختلف چون انجام شخم حداقل و یا اعمال مدیریت بدون خاک ورزی نسبت به روش های مدیریتی مرسوم موجود در منطقه می تواند در حفظ و نگهداری ماده ی آلی خاک منطقه ی مطالعاتی مؤثر واقع شود.