سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم السادات علویان پطرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
علی چراتی – عضو هیأت علمی گروه خاکشناسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندر
علیرضا صفاهانی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
غلامرضا علیزاده – عضو هیأت علمی گروه خاکشناسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندر

چکیده:

مدیریت بقایای گیاهی همواره به عنوان یک معضل زر اعی و زیست محیطی مطرح بوده است و امروزه با فشرده تر شدن سیستم های کشاورزی این مشکل ابعاد گسترده تری یافته است .لذا این آزمایش به منظور بررسی تأثیر مدیریت بقایای گیاهی گندم ،خاکورزی و کود نیتروژن برعملکرد اقتصادی،شاخص برداشت ، شاخص برداشت نیتروژن ، درصد روغن و پروتئین دانه در گیاه سویا در تیر ماه ۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقاتی بایع کلا به اجراء در آمد . این آزمایش به صورت استریپ پلات بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد.فاکتورهای مورد آزمایش شامل :فاکتور بقایا به عنوان فاکتور اصلی وفاکتورهای خاکورز ی و کود نیتروژن، فاکتورهای فرعی می باشند . نتایج نشان داد که اعمال تیمار کود نیتروژن و اثر متقابل آن باخاکورزی واثر متقابل بقایا × خاکورزی اختلاف معنی داری را بر روی عملکرد دانه نشان دادن د . همچنین اعمال تیمار بقایا و کود نیتروژن اختلاف معنی داری را بر روی شا خص برداشت نشان دادند . اعمال تیمار کود نیتروژن و اثر متقابل آن با خاکورزی اختلاف معنی داری را بر روی درصدروغن دانه نشان دادند . صفات شاخص برداشت نیتروژن و پروتئین دانه تحت تأثیرتیمارهای بقایا ، خاکورزی و کود نیتروژن و اثرات متقابل آنها قرار نگرفتند