سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالحمید کرمی نژاد – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
عطاءاله سیادت – استاد دانشگاه رامین اهواز
سعید سلیم پور – محقق مرکز تحقیقات صفی آباد دزفول

چکیده:

به منطور بررسی تأثیر کودسبز حاصل از ماش بر عملکرد ذر ت دانه ای هیبرید B.C.666 و مقایسه آن با سه روش مدیریت بقایای کشت گندم، یک آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار و در یکی از اراضی روستای شوهان از توابع شهرستان دزفول، در یک سال زراعی صورت گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل: مدیریت بقایای گیاهی در کرت های اصلی در ۳ سطح مشتمل: ۱- کود سبز(B1) دوم- آتش زدن کاه و کلش گندم(B2) سوم- برگرداندن کاه و کلش گندم به خاک (B3) و سطوح نیتروژن در کرت های فرعی و در ۴ سطح شامل: N3=375 ،N2=250 ،N1=125 ،No=0، کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بوده است. نتایج نشان می دهد که استفاده از کود سبز در سطح احتمال یک درصد در مقایسه با آتش زدن بقایا و برگرداندن بقایا، تأثیر معنی داری بر روی عملکرد داشته است، ولی این اختلاف بین تیمارهای آتش زدن بقایا و برگرداندن بقایا معنی دار نشده است. در سطوح کود نیتروژنه بین تیمارهای N1،N0 و N2، از نظر عملکرد، اختلاف معنی داری در سطح یک درصد ایجاد شده است. اثر متقابل تیمارهای مدیریت بقایا و سطوح کود نیتروژنه بر عملکرد، در سطح احتمال یک درصد معنی دار شده است.