سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نسیم جابری خسروشاهی – دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبر
محمدرضا محمدوند ناهیدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه اقتصاد، تبریز، ایران

چکیده:

مخارج بهداشتی از طریق بهبود شاخص های بهداشتی موجب بهبود و افزایش توان سرمایه ی انسانی می گردد و از این طریق موجبات افزایش تولید و رشد اقتصادی کشورها را فراهم می آورد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این تحقیق بررسی اثر مخارج بهداشتی بر روی رشد اقتصادی طی دوره ۸۷-۱۳۵۴ با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برای کشور ایران می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که مخارج بهداشتی در کوتاه مدت و بلند مدت اثر مثبت و معنی داری بر روی رشد اقتصادی طی دوره مورد بررسی دارد. آزمون های ثبات ساختاری cUSUM و CUSUMSQ نیز نشان می دهند که ضرایب تخمینی در طول دوره مورد مطالعه با ثبات هستند.