سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سجاد حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی و استادیاران گروه علوم باغبانی، پردیس ک
تکتم سادات تقوی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی و استادیاران گروه علوم باغبانی، پردیس ک
مجید عزیزی – دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
جواد هادیان – استادیار پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی تهر

چکیده:

ترخون فرانسوی (Artemisia dracunculus var.dracunculus) گیاهی علفی و چند ساله متعلق به خانواده Asteraceae می باشد. به منظور بررسی تأثیر نیترات کلسیم بر صفات مورفوژیک و میزان اسانس ترخون، آزمایشی بصورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد بطوری که تیمار ها شامل ۴ سطح صفر (شاهد)، ۰/۵ و ۱ و ۲ درصد بودند. نتایج نشان داد که نیترات کلسیم اثر معنی داری بر ارتفاع، وزن تر و خشک ، تعداد شاخه فرعی و میزان اسانس گیاه دارد. در این تحقیق، بالا ترین میزان ارتفاع (۳۲/۷۱ cm) ، وزن تر و خشک تک بوته (به ترتیب ۲۴۶/۰۶g و ۸۴/۴۲g)، تعداد شاخه فرعی (۵۸/۱۲) و میزان اسانس (۰/۵۷ گرم در هر ۱۰۰ گرم ماده خشک) مربوط به تیمار ۲% نیترات کلسیم بود.