سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

دانیال آبادی خواه ده علی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
غلامرضا زارعی – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

با توجه به نتایج متفاوت تاثیر سیانید بر روی گیاهان، تحقیق حاضر به منظور بررسی حساسیت یا مقاومت به سیانید گیاه شنبلیله صورت گرفت. آزمایش به صورت طرح بلوک کامل تصادفی در ۳ تکرار و ۴ تیمار صورت گرفت. سیانید پتاسیم و هیدروکسامیک اسید و تیمار سیانید پتاسیم به همراه هیدروکسامیک اسید و ضمنا آب مقطر به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. صفات ارتفاع ریشه و ساقه گیاه و میزان کلروفیل اندازه گیری و اعداد پس از اطمینان از نرمال بودن از طریق نرم افزار SAS مورد تجزیه واریانس قرار گرفتند. پس از مقایسه میانگین مشخص شد که بیشترین ارتفاع ریشه در تیمار هیدروکسامیک اسید و کمترین ارتفاع ریشه در تیمار شاهد است و بیشترین ارتفاع ساقه در تیمار سیانید پتاسیم و کمترین ارتفاع ساقه در تیمار شاهد است. صفت میزان کلروفیل در سطح ۵ درصد معنی دار و بیشترین میزان این صفت در تیمار سیانید پتاسیم و کمترین آن در شاهد آزمایش حاصل شد.