سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرضیه جلیل شش بهره – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه یاسوج
محسن موحدیدهنوی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
سیدمجتبی هاشمی جزی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری
هاجر قراخانی بنی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه یاسوج

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر محلول پاشی عناصر روی و آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در شرایط تنش خشکی آزمایشی به صورت کرتهای یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. سطوح عامل اصلی شامل آبیاری پس از ۶۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر( I1 )، آبیاری پس از ۸۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر( I2 )، آبیاری پس از ۱۰۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر ( I3 )، آبیاری پس از ۱۲۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر( I4 ) و سطوح عامل فرعی شامل محلول پاشی با آب آبیاری ( F1 )، محلول پاشی سولفات روی( ،(F2 محلول پاشی سولفات آهن ( F3 )، محلو لپاشی ترکیب سولفات روی و آهن ( F4 ) بود. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد دانه در غلاف ( ۵۴ / ۲)، تعداد دانه در بوته ( ۵۲ / ۶۳ ) و تعداد غلاف در شاخه جانبی ( ۲۰ / ۵) مربوط به تیمار I2 و کمترین مقدار این صفات، به تیمار I4 اختصاص داشت . اثر متقابل معنی داری بین محلول پاشی و تنش برای صفات تعداد دانه در غلاف، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و تعداد غلاف در شاخه جانبی مشاهده شد. شاخص برداشت در تیمار محلو لپاشی روی و آهن ( ۸۷ / ۴۲ ) نسبت به سایر محل وپاشی ها میزان بیشتری داشت