سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نسیم خونساری فرد – دانشجوی گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
بهاره اناری – دانشجوی گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
رویا ریاحی – دانشجوی گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مریم ریاحی – دانشجوی گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

گل رز از تیره ی Rosaceae ، گیاهی است به صورت درختچهای و یکی از مهم ترین گُل های شاخه بریده محسوب می شود. برای پرورش رز هیدروپونیک، بدست آوردن محلول غذایی مناسب از اهمیت ویژهای برخوردار است. از این رو این پروژه به منظور بررسی اثر بر روی دو رقم ( Yellow finess (F و( Keano(K انجام گرفت. در این آزمایش، بر با غلظت یک در هزار، هر ۱۴ روز یکبار و کنترل با آب مقطر به صورت اسپری تیمار گردید. صفات طول شاخه گلدهنده و دمگل، قطر گل، دمگل و ابتدای شاخه گل دهنده، هر روز اندازه گیری گردید. در نهایت دادهها، جمع بندی و آنالیز شد. بررسی نتایج نشان داد، رقم بر همه پارامترهای ارزیابی شده تاثیر داشت، به جز طول شاخه گلدهنده که رقم K بهتر از رقم F بود، در بقیه فاکتور ها رقم F برتری نشان داد