سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین قدیری راد – دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه فردوسی مشهد
حمیدرضا کاظمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زلزله، دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا توکلی زاده – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

امروزه یکی از متداو لترین روش های تقویت ستون های بتن مسلح به منظور ب هسازی عملکرد ساز های آن، محصور نمودن خارجی ستون توسط پلیمرهای مسلح با الیافFRP) می باشد. بتن تحت فشار تمایل به اتساع جانبی پیدا م یکند و دورپیچFRP با ایجاد تنش محصورشدگی، ظرفیت فشاری و شک لپذیری ستون را افزایش می دهد. مدل های مختلفی برای پیش بینی رفتار مکانیکی بتن محصورشده با دورپیچ های FRP پیشنهاد شده است که بسیاری از آن ها امروزه در آیین نامه های طراحی به کار رفته اند در این مقاله ضمن مرور این مد لها، تأثیر محصورشدگی با دورپیچFRP بر منحنی اندر کنش نیروی محوری- لنگر خمشی ستون بتن مسلح مورد بررسی قرار می گیرد. نخست، مدل سازی عددی اجزای محدود با نتایج آزمایشگاهی موجود و سپس با مد لهای مختلف مقایسه شده و مناس بترین مدل گزیده م یشود. با توجه به نمودارهای اندرکنش بارمحوری- لنگر خمشی ستون های دورپیچ شده و بررسی دقیق مدل برتر می توان دریافت که ظرفیت در نسبت های کم خروج از محوریت، کم تر از مقادیر آزمایشگاهی پیش بینی می شوند. همچنین نتایج نشان می دهد که افزایش نسبت خروج از محوریت، ظرفیت باربری نهایی ستون های محصور شده با دورپی چهای FRP را به میزان بیشتری نسبت به ستون های دورپیچ نشده کاهش می دهد