سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هما اعتمادی نسب – گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی اکبر رامین – گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن پیرمرادیان – اصفهان، شهرک امیریه، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

سیب یکی از مهمترین محصولات باغی کشور است، از نظر تنفس و تولید اتیلن سیب میوه ای فرازگرا است. هر ماده شیمیایی که بتواند از تولید اتیلن و یا از اثر آن جلوگیری کند سبب افزایش عمر انباری و قفسه ای می شود. ۱ – متیل سیکلوپروپن، ماده ای گازی است که در غلظت های بسیار کم، آثار ضد اتیلنی داشته و تأثیر منفی بر محیط زیست و سلامت انسان ندارد، ضمن اینکه به سادگی قابل مصرف بوده و تأثیر آن دائمی نمی باشد. در این تحقیق تأثیر تیمارهای ۱-MCP با غلظتهای ( ۰ و ۰/۲۵ و ۰/۵ و ۰/۷۵ و ۱ میکرولیتر بر لیتر) بر عمر انبارمانی میوه سیب رقم گلاب کهنز پیوند شده بر روی پایه مالینگ مرتون ۱۰۶ مورد بررسی قرار گرفت. میوهها بعد از تیمار با ۱-MCP و نگهداری در سردخانه در دمای ۲ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۹۰ % پس از ۶۰ روز نگهداری خارج شده و در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد نگهداری شد. میوه ها پس از ۴ و ۱۰ روز از نظر شاخص هایی نظیر سفتی بافت، درصد کاهش وزن، pH عصاره، اسید قابل تیتر و مواد جامد محلول مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش بر پایه اسپلیت پلات در زمان در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۴ تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که در میوه های تیمار شده با ۱-MCP پس از ۴ و ۱۰ روز نگهداری در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد سفتی، اسید قابل تیتر و مواد جامد قابل حل به طور معنیداری بیشتر از میوه های شاهد اندازه گیری شد. همچنین PH عصاره و درصد کاهش وزن به طور معنی داری نسبت به شاهد کمتر بود.