سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شناسایی و انتخاب مواد مهندسی دانشگاه آزاد
ایوب حلوایی – دانشیار دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه تهران.

چکیده:

آلیاژC 86300را میتوان مهمترین آلیاژ در گروه برنزهای منگنز ریختگی دانست. در این مقاله از دو مشخصه مهم جوشکاریTIG این آلیاژ، یعنی دبی گاز خنثی و شدت جریان الکتریکی به عنوان دو عامل مؤثر در تغییر حرارت ورودی به محل اتصال استفاده شد. بنابراین جوشکاریTIGبا جریان های۶۰A و ۵۰ ، هریک با دبی های گاز آرگون ، ۱۸ و ۱۴ l/min 10 انجام شدند، تا تأثیر تغییر حرارت ورودی به جوش، بر ساختار ( شامل ریز ساختار منطقه جوشعرض منطقه متأثر از حرارت و عمق نفوذ جوش) و خواص مکانیکی ( ریز سختی و استحکام کششی) نمونه هایجوشکاری شده مشخص شود. بررسی های ریزساختاری، تأثیر افزایش حرارت ورودی بر بیشتر شدن قطر متوسط دانه ها در منطقه جوش، عریض تر شدن منطقه متأثر از حرارت و بیشتر شدن عمق نفوذ جوش را نشان دادند. اما میزان حرارتورودی، می تواند از لحاظ افزایش قطر متوسط دانه ها و تلفات عناصر آلیاژی تأثیری منفی و از جهت افزایش عمق نفوذ جوش و بهم آمیختگی در محل اتصال نقشی مثبت در بهبود خواص جوش داشته باشد