سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کرامت تیموری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
دانیال آبادی خواه ده علی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

طول عمر Vase life گلهای شاخه بریده به مهمترین ویژگی کیفی گل های شاخه بریده تبدیل شده است که در تعین ارزش گل ها و ارزیابی ارقام جدید، مورد توجه قرار می گیرد. یکی از مهمترین گل های شاخه بریده صادراتی ایران میخک می باشد و هر گونه افزایش در طول عمر این گل به افزایش حجم و ارزش صادرات آن برای کشور می انجامد . این آزمایش در مرکز تحقیقات کشاورزی یزد در سال ۸۹-۱۳۸۸ انجام شد . آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل فاکتور نوع رقم در دو سطح رقم استاندارد و خوشه ای، فاکتور کاربرد دو نوع الکل متانول و اتانول در شش سطح ( ۱۰ و ۸ و ۶ و ۴ و ۲ و ۰ ) درصد بود. صفات مورد اندازه گیری نقصان اشباع و RWC بود. تجزیه واریانس RWC نشان می دهد که به جزء اثر متقابل نوع گل در الکل و نوع گل در نوع الکل در نو ع غلظت در سطح ۵% اثر معنی داری نداشت . طبق مقایسه میانگین گل استاندارد با میانگین (۹۴/۰۰) نسبت به گل خوشه ای دارای سطح بالاتری بود . ولی اثر معنی داری نداشت . تجزیه واریانس نشان می دهد که اثر متقابل نوع گل در نوع الکل در سطح ۵% اثر معنی داری داشت و اثر متقابل الکل اتانول در نوع گل استاندارد با میانگین (۹۵/۵۰) دارای بالاترین سطح بود . و الکل اتانول در نوع گل خوشه ای دارای پایین ترین سطح بود . تجزیه واریانس صفت نقصان اشباع نشان می دهد که به جزء نوع الکل بر روی سایر صفات معنی دار بود و پس از مقایسه میانگین مشخص شد که نوع گل خوشه ای با میانگین (۹/۱۶) در سطح بالاتری نسبت به گل استاندارد قرار دارد.