سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد فرخجسته – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد د
سیدرضا اشرفی زاده – استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد، بخش تحقیقات فنی و مهندسی
محمد مهران زاده – مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی
رضا زادمهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد د

چکیده:

بی خاک ورزی روشی مرسوم در کشاورزی پایدار در کشورهای توسعه یافته می باشد که طی سال های اخیر در کشور ما نیز به دلیل فوایدی که بر آنها مترتب است مورد استقبال کشاورزان و دست اندرکاران بخش کشاورزی قرار گرفته است. اما مسئله وجود علف هرز در روش بی خاک ورزی در مقایسه با روش های مرسوم که آن را به عدم بر هم زدن خاک نسبت می دهند باعث شده که برای کنترل و رفع آن اقداماتی انجام شود. بر همین اساس جهت بررسی تأثیر مبارزه شیمیایی بر کنترل علف های هرز در روش بی خاک ورزی آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با ۴ تیمار در ۳ تکرار طی سال زراعی۸۹-۸۸ پس از برداشت ذرت دانه ای در اراضی کشت و صنعت شهید رجایی شهرستان دزفول انجام گردید. فاکتور ها عبارت بودند از: الف) کشت به روش بی خاکورزی در دو سطح که شامل: ۱) در روی پشته a1 و۲) در جوی و روی پشتهa2 ب) کنترل علف های هرز در دو سطح که شامل: ۱) استفاده از سموم شیمیایی در کنترل علف های هرز b2 و۲) عدم استفاده از سموم شیمیایی در کنترل علف های هرز b2 برای کاشت گندم از دستگاه کاشت مستقیم شرکت گاسپاردو ساخت کشور ایتالیا استفاده شد. جهت مبارزه شیمیایی از سموم تاپیک به میزان ۱/۳ لیتر در هکتار و لوکران اکسترا به میزان ۲۰۰ گرم در هکتار استفاده گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که روش های بی خاک ورزی و کنترل علف های هرز بر تعداد، درصد کنترل و میزان ماده خشک علف های هرز اختلاف معنی داری ایجاد کرده است، به طوری که تیمار بی خاک ورزی روی جوی و پشته نسبت به تیمار بی خاک ورزی روی پشته حدود ۲۰ درصد کاهش علف هرز داشته است. در رابطه با درصد کنترل علف های هرز، تیمار بی خاک ورزی روی جوی و پشته در مقایسه با بی خاک ورزی روی پشته حدود ۳۰ درصد کنترل بیشتری نشان داد. همچنین درصد ماده خشک در تیمار بی خاک ورزی روی جوی و پشته چیزی در حدود ۴۲ درصد نسبت به بی خاک ورزی روی پشته میزان کمتری داشت. میانگین میزان علف های هرز بعد از سمپاشی نشان می دهد که مبارزه شیمیایی می تواند مسئله وجود علف هرز در روش بی خاک ورزی که یکی از مشکلات این روش است را حل کند و با توجه به مزایای فراوان این روش و همچنین سازگاری خوب آن با شرایط منطقه مبارزه شیمیایی می تواند تنها نگرانی کشاورزان را پیرامون این روش بر طرف کند