سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه برهان پور – دانشجوی مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی فارس
سعید سخاوتی زاده – هیئت علمی مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی فارس

چکیده:

این مقاله ی مروری تحقیق کلی در رابطه با جدیدترین و بروزترین کاربردهای گوناگون مافوق صوت بر خصوص یات تکنولوژیک و فنی و نیز فعالیت زیستی غذاها می باشد. بدون توجه به توصیف مختصری در رابطه با اصول تکنولوژی مافوق صوت مثالهای گوناگونی در رابطه با تأثیرات تحقیقات آمریکا در روند بهبود خصوصیات تکنولوژیک خوراک ی ها مطرح شده که از آن جمله می توان به قابلیت ایجاد امولسیون، انحلال پذ یری و بافت و نی ز کاربردها یی مانند یکنواخت سازی، تغییرات ویسکوزیته، استخراج، خشک شدن، کریستالی شدن و کف زدایی اشاره نمود. از می ان آنها تأکید خاصی بر استخراج همراه با مافوق صوت مطرح شده است. امروزه پیشرفت های خاصی در زمینه ی تجهی زات مافوق صوت گرفته و به نحوی مطرح می شود که می توان آنها را در رابطه با فرصت های تجاری بر مبنای استخراج با کمک مافوق صوت مواد فعال زیستی نشان داده و همچنین سود اقتصادی ارزشمندی بر ای آن در نظر گرفته م ی شود. بعلاوه محدودیت های اولیه ی همراه با شرایط مافوق صوت سبب ایجاد رادیکالهایی درUAE شده است که امروزه برای افزایش ارائه ی عملکرد برخی از انواع گوناگون خوراکی استفاده می شود. در پایان و با وجود بهبود طرح های تجهیزات گوناگون و کیفیت بالاتر سیستم های آمریکایی مورد استفاده بر ای کاربردها ی دیگر درک بهتر ی از مکانیزم فیزیکی- شیمیایی ترکیبی عملکردهای گوناگون مافوق صوت دار ای شدت بالا و تأ ثیرات گوناگون آن و خصوصیات عملکردی و فنی غذاها می تواند سبب تقویت دیدگاه های آینده ی تکنولوژ ی ها ی مافوق صوت در صنایع غذایی گردد